Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

REBELIANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy eRebelianci prowadzony jest przez Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m. st.  Zielonej Góry pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88
 2. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie internetowym eRebelianci.
 • 2 DEFINICJE
 1. Zamawiający – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamawiający  Konsument- Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu eRebelianci czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – Rebelianci Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Zielona Góra pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.erebelianci.pl
 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra
 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@erebelianci.pl
 3. Numer telefonu: tel: 663 843 224 lub tel. 663 202 813

  4. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem danych podanych na stronie Sklepu.
 • 4 INFORMACJE WSTĘPNE, CENY
 1. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.
 • 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 • Zamawiający powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.
 • Jeśli przedpłata na konto nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia to zostanie ono anulowane.
 • Zapłaty za zakupiony towar dokonuje się poprzez wpłatę należności na konto Sklepu.
 • Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia.
 • 6 REKLAMACJA i GWARANCJA
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740 ze zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany na stronie sklepu adres Przedsiębiorcy – reklamacje@erebelianci.pl.
 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane składającego reklamację oraz żądanie Zamawiającego w związku z wadą towaru.
 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Zamawiającego w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Zamawiający-Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Zamawiający-Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający-Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Zamawiający-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
 7. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Zamawiającemu Konsumentowi wszystkie otrzymane od Zamawiającego Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
 8. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
 9. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 10. Zamawiający Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;
 11. Zamawiający Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
 12. Zamawiający- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy:
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl
 2. Klient posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego:
  http://www.konsument.gov.pl
 4. Klient będący konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem Internetowym:
  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a Sklepem przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo Wojewódzcy Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
 6. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej właściwy dla siedziby sprzedawcy. Wykaz wszystkich Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod http://www.uokik.gov.pl
 8. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 9. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 10. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR: http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sklep Internetowy wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.
 • 9 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Rebelianci Sp. z o.o. z siedzibą w pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sad Rejonowy dla m.st. Zielona Góra pod numerem KRS 0000718617, nr NIP 973-105-14-88.
 2. Podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe na potrzeby:
  1. prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży towarów oraz ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy;
  2. do marketingu towarów i usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego w przypadku udzielenia stosownej zgody (rozumianej jako wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – SMS, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, a w stosownych przypadkach konieczność realizacji Umowy Sprzedaży.
 5. Każdy Klient, którego dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez Sklep Internetowy danych, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta Sklepu Internetowego zgody.
 7. Sklep Internetowy nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.
 8. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności i Plików Cookies. 
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1745 ze zm.), a w przypadku Klientów będących konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny podane na stronie nie stanowią ostatecznej wartości, w przypadku zmiany ceny sprzedający zobowiązuje się poinformować kupującego o przyczynie. 

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, który może wykorzystać Zamawiający

 

 

Data

Imię i nazwisko

Adres

 

Formularz odstąpienia od umowy

Niniejszym informuję o chęci odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej z Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, pl. Jana Matejki 27/28 m7, 65-056 Zielona Góra wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000718617, o kapitale zakładowym 5 000 PLN, nr NIP 973-105-14-88.

Dnia……………..(data) zakupiłem/zakupiłam następujące rzeczy :

 • …..
 • …..
 • …..

Zakupu dokonałem/dokonałam na stronie Sklepu firmy Rebelianci Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Niniejszym pismem informuję o odstąpieniu od umowy.

 

Podpis

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl